தரம் 11 வரலாறு
குறிப்பு: இப் பகுதி இன்னும் முழுமையாக பூர்த்தியடையவில்லை என்பதனை தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

இங்கு தரம் 11 மாணவர்களின் வரலாறு பாடத்தின் தொகுப்பு இது இங்கு பாட அடிப்படையில் பல விடயங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. மாணவர்கள் ஒவ்வொரு பாடமாக கற்ற பின்னர் பரீட்சைகளினை பயிற்சி செய்து பார்க்க முடியும்.
பிரித்தானியரின் ஆட்சியில் இலங்கையின் அரசியல் மாற்றங்கள் வினாக்கள் பிரித்தானியரின் கீழ் இலங்கையில் பொருளாதார சமூக மாற்றங்கள் சார்ந்த வினாக்கள்இலங்கை சுதந்திரம் அடைதல் சார்ந்த வினாக்கள்


உலகில் இடம்பெற்ற பிரதான புரட்சிகள்

உலகில் இடம்பெற்ற பிரதான புரட்சிகள் சார்ந்த வினாக்கள்


உலக மகா யுத்தங்களும் இணக்கப்பாடுகளும்உலக மகா யுத்தங்களும் இணக்கப்பாடுகளும் சார்ந்த வினாக்கள்