இலங்கை சுதந்திரம் அடைதல்

இப் பகுதி தரம் 11 மாணவர்களின் பாடப் புத்தகத்தினை மையப்படுத்தி தொகுக்கப்பட்ட இப் பதிவு தரம் 11 மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்லாது உயர்தர மாணவர்களுக்கும் பயனுள்ள வகையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது


முதல் பதிவில் சுதந்திர இலங்கையின் கட்சிகளும் அவற்றின் தோற்றம் மற்றும் அக்கட்சிகள் எதிர் கொண்ட தேர்தல் களம் எனபன பற்றிய விளக்கம் .
இரண்டாம் பதிவில் சுதந்திர இலங்கையின் ஏற்படுத்தப்பட்ட அரசியல் சீர்திருத்தங்கள் பற்றிய விளக்கம் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

1947 சோல்பரி அரசியல் சீர்திருத்தம். 1972 முதலாம் குடியரசு அரசியல் சீர்திருத்தம். 1978 இரண்டாம் குடியரசு அரசியல் சீர்திருத்தம்.

என்பன பற்றி இப் பதிவில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

மூன்றாம் பதிவில் சுதந்திர இலங்கையின் ஏற்படுத்தப்பட்ட பொருளாதார அபிவிருத்திகள் பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது.

நெற்பயிர்ச்செய்கை
மகாவலி அபிவிருத்தி திட்டம் பற்றிய தொகுப்பு
வர்த்தக விவசாயம்
கைத்தொழில்
சிறு கைத்தொழில்கள்
என்பன பற்றிய தொகுப்பாக பதியப்பட்டுள்ளது.

நான்காம் பதிவில் சுதந்திர இலங்கையின் ஏற்படுத்தப்பட்ட கல்வி மற்றும் ஏனைய சமூக நலன்புரி நடவெடிக்கைகள் பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்வி அபிவிருத்தி

சமூக நலத் திட்டங்கள்

சுகாதார துறையின் அபிவிருத்திகள்

வைத்திய துறையின் வளர்ச்சி

போக்குவரத்து துறையின் வளர்ச்சி

ஏனைய நலத்திட்டங்கள்

என்பன பற்றிய தொகுப்பாக பதியப்பட்டுள்ளது.

எமது மாணவச்செல்வங்களுக்கு என்னால் முடிந்த வரை உதவுவதற்காகவே இம் முயற்சியினை மேற்கொண்டுள்ளேன்.
மாணவர்கள் தமது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து அனைவரும் பயன் பெற உதவுங்கள்.