தரம் 10 வரலாறு பரீட்சைகள்

குறிப்பு: இப் பகுதி இன்னும் முழுமையாக பூர்த்தியடையவில்லை என்பதனை தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

இங்கு தரம் 11 மாணவர்கள் பகுதி 1 மற்றும் பகுதி 2 இற்கான சில பயிற்சிகளை இலவசமாக செய்து பார்க்க முடியும்.
இப் பகுதி பிரதானமாக மூன்று பிரிவுகளைக் கொண்டது

    1.    தவனை முறையில் பரீட்சைகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது
                இப் பகுதியில் மூன்று தவனைகளையும் கொண்டு தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

    2.   பாட அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்ட பரீட்சைகள்
                ஒவ்வொரு பாடத்தினையும் அடிப்படையாக கொண்டு பரீட்சைகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் ஒவ்வொரு பாடமாக கற்ற பின்னர் பரீட்சைகளினை பயிற்சி செய்து பார்க்க முடியும்.

    3.   பகுதி இரண்டில் வினவப்படும் வினாக்கள்
                இப் பகுதியில் இலங்க மற்றும் ஐரோ-ஆசிய படம் குறித்தல் மற்றும் பாட புத்தகத்தில் உள்ள படங்கள் பற்றிய பயிற்சி வினாக்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.


தவனை முறையில் பரீட்சைகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது

முதலாம் தவனை மாதிரி பரீட்சைகள்

பரீட்சை 1

பரீட்சை 2

இரண்டாம் தவனை மாதிரி பரீட்சைகள்
மூன்றாம் தவனை மாதிரி பரீட்சைகள்

பரீட்சை 1

பரீட்சை 2பாட அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்ட பரீட்சைகள்

வரலாற்றைக் கற்பதற்கான மூலாதாரங்கள்

இலங்கையில் குடியேற்றங்கள்

இலங்கையில் அரசியல் அதிகார வளர்ச்சி

பண்டைய சமூகம்

இலங்கையின் புராதன விஞ்ஞானமும் தொழிநுட்பமும்

வரலாற்று அறிவும் அதன் நடைமுறை பிரயோகமும்

உலர் வலய புராதன நகரங்களின் வீழ்ச்சியும் தென்மேற்கில் புதிய இராச்சியங்களின் தோற்றமும்

கண்டி இராச்சியம்

மறுமலர்ச்சி

இலங்கையும் மேற்குலகும்
பகுதி இரண்டில் வினவப்படும் வினாக்கள்

இலங்கை படம் குறிக்கும் பயிற்சிகள்


இலங்கை பட பயிற்சி 2

ஐரோ ஆசிய படம் குறிக்கும் பயிற்சிகள்


ஐரோ- ஆசிய பயிற்சி 2


பாட அடிப்படையில் படங்கள் பற்றிய வினாக்களின் தொகுப்பு

வரலாற்றைக் கற்பதற்கான மூலாதாரங்கள்

இலங்கையில் குடியேற்றங்கள்

இலங்கையில் அரசியல் அதிகார வளர்ச்சி

பண்டைய சமூகம்

இலங்கையின் புராதன விஞ்ஞானமும் தொழிநுட்பமும்

வரலாற்று அறிவும் அதன் நடைமுறை பிரயோகமும்

உலர் வலய புராதன நகரங்களின் வீழ்ச்சியும் தென்மேற்கில் புதிய இராச்சியங்களின் தோற்றமும்

கண்டி இராச்சியம்

மறுமலர்ச்சி

இலங்கையும் மேற்குலகும்


மாணவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பரீட்சைகளினை செய்து பார்ப்பதன் மூலம் மிக சிறந்த புள்ளிகளை பெறலாம்.