தரம் 10 வரலாறுகுறிப்பு: இப் பகுதி இன்னும் முழுமையாக பூர்த்தியடையவில்லை என்பதனை தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

இங்கு தரம் 11 மாணவர்களின் வரலாறு பாடத்தின் தொகுப்பு இது இங்கு பாட அடிப்படையில் பல விடயங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. மாணவர்கள் ஒவ்வொரு பாடமாக கற்ற பின்னர் பரீட்சைகளினை பயிற்சி செய்து பார்க்க முடியும்.


வரலாற்றைக் கற்பதற்கான மூலாதாரங்கள்


பகுதி 1 பயிற்சி வினாக்களுக்கு

பகுதி 2 பயிற்சி வினாக்களுக்கு

படங்களுடனான பயிற்சி வினாக்களுக்கு
இலங்கையில் குடியேற்றங்கள்

சிறு குறிப்புக்களுக்கு

குறிப்புக்களை PDF வடிவத்தில் பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கு அழுத்தவும்

இப் பாட குறிப்புக்கள் கொண்ட அட்டவனையினை பதிவிறக்கம் செய்ய

பகுதி 1 பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்   ++  விடைகள்

பகுதி 2 பயிற்சி வினாக்களுக்கு

படங்களுடனான பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்  ++  விடைகள்இலங்கையில் அரசியல் அதிகார வளர்ச்சி

சிறு குறிப்புக்களுக்கு PDF 
பயிற்சி வினாக்கள்   ++  விடைகள்

பகுதி 2 பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்  ++  விடைகள்

படங்களுடனான பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்  ++  விடைகள்பண்டைய சமூகம்

சிறு குறிப்புக்களுக்கு PDF 
பயிற்சி வினாக்கள்   ++  விடைகள்

பகுதி 2 பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்  ++  விடைகள்

படங்களுடனான பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்  ++  விடைகள்
இலங்கையின் புராதன விஞ்ஞானமும் தொழிநுட்பமும்

சிறு குறிப்புக்களுக்கு PDF 
பயிற்சி வினாக்கள்   ++  விடைகள்

பகுதி 2 பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்  ++  விடைகள்

படங்களுடனான பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்  ++  விடைகள்

வரலாற்று அறிவும் அதன் நடைமுறை பிரயோகமும்

சிறு குறிப்புக்களுக்கு PDF 
சிறு குறிப்புக்களை பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே அழுத்தவும்

பகுதி 1 பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்   ++  விடைகள்

பகுதி 2 பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்  ++  விடைகள்

படங்களுடனான பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்  ++  விடைகள்உலர் வலய புராதன நகரங்களின் வீழ்ச்சியும் தென்மேற்கில் புதிய இராச்சியங்களின் தோற்றமும்

சிறு குறிப்புக்களுக்கு PDF 
சிறு குறிப்புக்களை பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே அழுத்தவும்

பகுதி 1 பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்   ++  விடைகள்

பகுதி 2 பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்  ++  விடைகள்

படங்களுடனான பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்  ++  விடைகள்
கண்டி இராச்சியம்

சிறு குறிப்புக்களுக்கு PDF 
சிறு குறிப்புக்களை பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே அழுத்தவும்

பகுதி 1 பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்   ++  விடைகள்

பகுதி 2 பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்  ++  விடைகள்

படங்களுடனான பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்  ++  விடைகள்மறுமலர்ச்சி

சிறு குறிப்புக்களுக்கு PDF 
சிறு குறிப்புக்களை பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே அழுத்தவும்

பகுதி 1 பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்   ++  விடைகள்

பகுதி 2 பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்  ++  விடைகள்

படங்களுடனான பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்  ++  விடைகள்

இலங்கையும் மேற்குலகும்

சிறு குறிப்புக்களுக்கு PDF 
சிறு குறிப்புக்களை பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே அழுத்தவும்

பகுதி 1 பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்   ++  விடைகள்

பகுதி 2 பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்  ++  விடைகள்

படங்களுடனான பயிற்சி வினாக்களுக்கு
பயிற்சி வினாக்கள்  ++  விடைகள்தரம் 10 மாணவர்களுடைய வரலாறு பாடத்தில் காணப்படும் சகல பாடங்களின் தொகுப்பினை இப் பகுதியில் காணலாம்.
மாணவச் செல்வங்களே சக மாணவர்களுடன் பகிருங்கல் அனைவரும் பயன்பெற வேண்டும்.