கடந்த கால க.பொ.தா சாதாரண தர பரீட்சைகள்குறிப்பு: இப் பகுதி இன்னும் பூர்த்தியடையவில்லை என அனைவருக்கும் 

தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

இப் பகுதியில் தமிழ் மொழியில் கற்கும் சாதாரண தர மாணவர்கள் க.பொ.தா சாதரண தர பரீட்சைகளின் வினவப்பட்ட பரிட்சை வினாத்தாளகளை நிகழ்வு முறை மூலம் (ONLINE EXAMS) செய்யக் கூடிய வகையில் அமைத்துள்ளேன்.


பாடங்களை தெரிவு செய்த பின்னர் பரீட்சை வருடத்தினை தெரிவு செய்த பின் பரீட்சைக்கு நுழையலாம்.

தமிழ்
கணிதம்
விஞ்ஞானம்
ஆங்கிலம்