தரம் 11 வரலாறு பாட பரீட்சைகள்குறிப்பு: இப் பகுதி இன்னும் முழுமையாக பூர்த்தியடையவில்லை என்பதனை தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

இங்கு தரம் 11 மாணவர்கள் பகுதி 1 மற்றும் பகுதி 2 இற்கான சில பயிற்சிகளை இலவசமாக செய்து பார்க்க முடியும்.
இப் பகுதி பிரதானமாக மூன்று பிரிவுகளைக் கொண்டது

    1.    தவனை முறையில் பரீட்சைகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது
                இப் பகுதியில் மூன்று தவனைகளையும் கொண்டு தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

    2.   பாட அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்ட பரீட்சைகள்
                ஒவ்வொரு பாடத்தினையும் அடிப்படையாக கொண்டு பரீட்சைகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் ஒவ்வொரு பாடமாக கற்ற பின்னர் பரீட்சைகளினை பயிற்சி செய்து பார்க்க முடியும்.

    3.   பகுதி இரண்டில் வினவப்படும் வினாக்கள்
                இப் பகுதியில் இலங்க மற்றும் ஐரோ-ஆசிய படம் குறித்தல் மற்றும் பாட புத்தகத்தில் உள்ள படங்கள் பற்றிய பயிற்சி வினாக்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

தவனை முறையில் பரீட்சைகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது

முதலாம் தவனை மாதிரி பரீட்சைகள்

பரீட்சை 1

பரீட்சை 2

இரண்டாம் தவனை மாதிரி பரீட்சைகள்

பரீட்சை 1

பரீட்சை 2

பரீட்சை 3

மூன்றாம் தவனை மாதிரி பரீட்சைகள்

பரீட்சை 1

பரீட்சை 2பாட அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்ட பரீட்சைகள்

கைத்தொழில் புரட்சி 

இலங்கையில் பிரித்தானியர் அதிகாரத்தை நிலைநாட்டல்

இலங்கையில் தேசிய மறுமலர்ச்சி

பிரித்தானியரின் ஆட்சியில் இலங்கையின் அரசியல் மாற்றங்கள்

பிரித்தானியரின் கீழ் இலங்கையில் சமூக மாற்றங்கள்

இலங்கை சுதந்திரம் அடைதல்

உலகில் இடம்பெற்ற பிரதான புரட்சிகள்

உலக மகா யுத்தங்களும் இணக்கப்பாடுகளும்பகுதி இரண்டில் வினவப்படும் வினாக்கள்

இலங்கை படம் குறிக்கும் பயிற்சிகள்
இலங்கை பட பயிற்சி 4

ஐரோ ஆசிய படம் குறிக்கும் பயிற்சிகள்


ஐரோ- ஆசிய பயிற்சி 2


பாட அடிப்படையில் படங்கள் பற்றிய வினாக்களின் தொகுப்பு

கைத்தொழில் புரட்சி 

இலங்கையில் பிரித்தானியர் அதிகாரத்தை நிலைநாட்டல்

இலங்கையில் தேசிய மறுமலர்ச்சி

பிரித்தானியரின் ஆட்சியில் இலங்கையின் அரசியல் மாற்றங்கள்

பிரித்தானியரின் கீழ் இலங்கையில் சமூக மாற்றங்கள்

இலங்கை சுதந்திரம் அடைதல்

உலகில் இடம்பெற்ற பிரதான புரட்சிகள்

உலக மகா யுத்தங்களும் இணக்கப்பாடுகளும்


மாணவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பரீட்சைகளினை செய்து பார்ப்பதன் மூலம் மிக சிறந்த புள்ளிகளை பெறலாம்.