இலங்கையின் மிக முக்கியமான நதிகள்

இலங்கையில் காணப்படும் மிக முக்கியமான நதிகளினை இப் படத்தில் காணலாம்.